Tỷ lệ khán giả tiếp cận truyền hình

Tỷ lệ khán giả tiếp cận truyền hình

Hạ tầng số mặt đất có xu hướng tăng tỷ lệ khán giả tiếp cận từ tháng 1 đến tháng 12 trong năm, 2019 có mức tăng mạnh so với thời điểm cùng kỳ. Ngoài ra IPTV cũng có xu hướng tương đồng.

Tỷ lệ khán giả tiếp cận truyền hình

BIIYU_YY_THANG_1

Biểu đồ so sánh tỷ lệ khán giả tiếp cận truyền hình giữa tháng 1/2018 và tháng 1/2019

 

BIYU_YY_THANG_2

Biểu đồ so sánh tỷ lệ khán giả tiếp cận truyền hình giữa tháng 2/2018 và tháng 2/2019

 

BIYU_YY_THANG_3

Biểu đồ so sánh tỷ lệ khán giả tiếp cận truyền hình giữa tháng 3/2018 và tháng 3/2019

Chia sẻ:

Quét mã để tải
SDTV app