HOTLINE1900 5656 32 (1.818đ/phút)
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ MIỀN NAM

Ông Hoàng Bình Quân: 'Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh đổi mới'

Thứ sáu, 05/02/2021, 09:58 GMT+7

Đại hội XIII xác định 4 quan điểm chỉ đạo và đề ra chiến lược tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước.

 

Sáng 3/2, Ban Đối ngoại Trung ương thông báo kết quả Đại hội XIII đến các đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Ông Hoàng Bình Quân - Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, cho hay Đại hội xác định bốn quan điểm chỉ đạo cơ bản. Trong đó, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Cùng với đó, chiến lược phát triển tổng thể của Việt Nam là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước; lấy phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

2cdd4b7b89b479ea20a5-6513-1612326149

Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Ảnh: Giang Huy

Đại hội XIII cũng xác định động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc.

"Đảng cộng sản Việt Nam không có mục tiêu, lợi ích nào khác ngoài hạnh phúc, cuộc sống ấm no của người dân. Việt Nam có thể là một nước đang phát triển, dù chưa thật giàu về kinh tế nhưng chúng tôi nỗ lực đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau", ông Quân nhấn mạnh.

Theo Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, tới đây, toàn bộ văn kiện đã thông qua tại Đại hội XIII sẽ được dịch sang 7 thứ tiếng, gửi đến các đoàn ngoại giao để bạn bè các nước tham khảo.

Ông Hoàng Bình Quân cũng thông tin, công tác nhân sự Đại hội XIII được tiến hành công khai, dân chủ, chặt chẽ, khoa học. Đại hội đã bầu cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội là Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Uy viên dự khuyết. Trong số 200 ủy viên Trung ương được bầu, có 19 cán bộ nữ.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất họp ngày 31/1, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu Bộ Chính trị gồm 18 người.

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số Uỷ viên Bộ Chính trị theo phân công và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Trung ương khoá XIII.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 thành viên; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Trần Cẩm Tú.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với "tín nhiệm rất cao, gần như tuyệt đối",

"Đây là kết quả tuyệt vời. Chúng tôi có người đứng đầu rất uy tín trong Đảng, trong dân", ông Hoàng Bình Quân nói.


Người viết : Theo Vnexpress

Giới hạn tin theo ngày :